-- නිරෝගී චිර ජීවනය සඳහා --

Maintaining membership is very simple and easy ! - An awareness article.

(සිංහල පරිවර්ථනය වෙබ් පිටුවෙහි පහලින්)


Just 3 simple steps per month.🤪

 1. Send us health information monthly summary.
 2. Send us dully filled health calendar monthly.
 3. Pay your membership fee and / or other service charges on time.

If you are using your mobile app or web account, what you have to do is to upload few images /documents monthly & to do an online payment monthly. It is as simple as that.😮

Now let’s discuss little more about above three steps. But never get complicated above simple 3 steps & never think that it is too complex. Just think like an entertaining game or solving a puzzle. Do it as a hobby in your life & enjoy the invaluable benefits of it.

 

👍 1Preparation of health information monthly summary:🤪

You have to follow this step because it is our duty to study the monthly changes of your health condition to make decisions about your future health. For that you have to update the health information summary given to us on registration. Please follow the same steps which you have followed during the registration process as a CHIRA – JEEWA member.

i.e.

 1. Read the “self-health assessment guideline’’ again
 2. Mark (X) symptoms & risk factors you detected in your body & mind. Compare them with last month findings & check whether you have developed new symptoms & risk factors in this month. Use the CHIRA – JEEWA health score for that. You must have lower values for red & green scores & higher values for white score to be healthier than last month. With time & experience you will be able to do this task quickly & more efficiently even within a few minutes time. There for please do not give up it in early months where anybody can feel it as a little hard and boring work.
 3. Meet your family doctor & discuss with him / her about your symptoms & risk factors you have detected   in your body & mind, through this self-health assessment method. Then your doctor will create a nice & complete health information monthly summary for you in the given form. If he /she is a GOLD – MEMBER of CHIR – JEEWA mission you can ask him/her to help you to up load your health information summary to your health profile account. Further our GOLD-MEMBERS  are supposed to help you to prepare your health calendar & to help you to upload other additional past health records to your profile [N.B; please pay the professional charges to your family doctor for his/her this invaluable service]. if you have received any additional treatment records, medical records, prescriptions, etc. during last month please provide it to your family doctor. Those will be very important to make decisions when your doctor create your health information monthly summary.
 4. So created monthly summary should be in your health profile on time to get maximum benefit from this service therefore make sure to upload an image of it or send us the hard copy on time. 
  👍 2-Preparation of health calendar:🤪
 5. What you have to do here is preparing a “to do list for next month” this list must contain your health related appointments. You have to consider your family doctor’s advices specialist doctor’s advices, CHIRA – JEEWA advices & your personal /professional life schedules when you prepare this list. But it should not be an ideal time table. It is just guidance to your next month health follow up. You can write down it & upload it to the relevant page of your health profile. But ideally you must use the provided calendar software to do that which is the most convenient way.
 6. You may feel that this is a hard & boring work in first few months. But once you realize the interesting results of doing this task you will addict to it. Also you will be able to do it fast with your ongoing experience. It will give the emotional satisfaction for you. Anyway we will guide you to be ideal in this task if you make mistakes. Please refer the sample below to understand “how to fill the health calendar”

   

  28

  06

  2017

  Uploaded / sent date

  Year                            month                         membership number

   

  To do list July 2017

  01

  Check blood pressure

  02

  Do fasting blood  sugar

  03                  -

  04 

  do ECG meet cardiologist

  05

  tetanus toxoid 3rd doze

  06                 -

  07                  -

  08

  Diabetic clinic& kidney check up

  You must upload this updated calendar in your health profile account on time to obtain maximum benefits of this CHIRA – JEEWA membership. Therefore make sure that it is updated on time. If you are using the calendar software you can update it frequently .

  👍3- Convenient methods to pay your membership fee & other bills:🤪

  1. Cash payments : to one of our regional center office
  2. Bank deposits: to one of our bank account mentioned below.
  • Write the membership number in bank in slip.
  • Send us the original copy of in- slip via registered post
  • Or send us an image of  bank in-slip via your health profile mail box page.
  1. Online payments: use m- cash, Ezy cash or visa card payment gateways in your health profile account.

   


    If you do not pay your membership fee for more than  2 months your health profile account will be temporarily deactivated.

   


 

 


සාමාජිකත්වය පවත්වාගෙන යාමට ඔබ සිදු කළ යුත්තේ මොනවාද?


 

මාසයකට වරක් පහසු සරළ පියවර 3ක්....

1)    සෞඛ්‍ය තොරතුරු සාරංශයක්  (Health Information Summary) අපවෙත එවීම.

2)    සෞඛ්‍ය කැලැන්ඩරය (Health Calendar) පුරවා අපවෙත එවීම.

3)    සාමාජික ගාස්තු සහ වෙනත් සේවා ගාස්තු තිබේනම් ගෙවීම හෝ ගෙවා බැංකු රිසිට් පත අප වෙත එවීම.

v එය එවිය හැකි ක්‍රම කිහිපයක් අප සඳහන් කොට ඇත. නමුත් ඔබගේ වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබද නිසිපරිදි දැනුවත් වු පසුව මෙම  1,2,3 සම්පුර්ණ කිරීම සඳහා ඔබ විසින් කළ යුත්තේ ඔබගේ ජංගම දුරකථනය  මගින් ඉහත පියවර 3ට අදාල Photos (images) කිහිපයක් මාසයකට වරක් Upload කිරීම පමණි!

දැන් අප ඉහත පියවර 3 පිළිබඳව තරමක් දීර්ඝ වශයෙන් පැහැදිලි කර බලමු. නමුත් ඔබ කිසි සේත්ම මෙම සරළ පියවර 3 සංකීර්ණ ලෙස සිතිය යුතු නැත. එසේ සංකීර්ණ  බවට පත් කර ගත යුත්තේත් නැත.සරළ විනෝදාත්මක ක්‍රීඩාවක් නැතහොත් විනෝදයට ප්‍රෙහේලිකාවක් පිරවීමක් ලෙස විතරක් සිතන්න.

 
   

 

 

        දැන් අපි පියවර-1 වෙත පිවිසෙමු

සෞඛ්‍ය තොරතුරු මාසික සාරාංශය සැකසීම 

(HEALTH INFORMATION MONTHLY SUMMARY)

 මාසයකට වරක් ඔබගේ සෞඛ්‍යය වෙනස් වන ආකාරය පිළිබඳව ඔබ මෙන්ම අපද අවධානයෙන් සිටිය යුතු නිසා මෙම පියවර අනුගමනය කළ යුතුය. ඔබ විසින් කළ යුත්තේ සාමාජිකත්ව අයදුම්පත සමඟ ඉදිරිපත් කළ තොරතුරු නැවතත් යාවත්කාලීන (Update) කොට අප වෙත එවීමයි. මේ සඳහා ඔබ විසින් ඊට පෙර මාසයේ දී අනුගමනය කළ ක්‍රමවේදයම නැවතත් අනුගමනය කළ යුතුය. එනම්,

1)    මෙහි ඇති “ශරීර සෞඛ්‍ය ස‍්වයං අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශනය” නැවතත් මුල සිට කියවීමට පටන ගන්න.

2)   ඔබ විසින් හඳුනා ගත් රෝග ලක්ෂණ සහ අවධානම් තත්ත්වයන් එහි ලකුණු (√) කරන්න එය පෙර මාසය සමඟ සසඳා පෙරමාසයට වඩා අලුතෙන් රෝග ලක්ෂණ සහ අවදානම් තත්ත්ව ඉස්මතු වී ඇති දැයි පරීක්ෂා කරන්න. මේ සඳහා චිර-ජීව සෞඛ්‍ය පාඨාංකය භාවිතා කරන්න. ඔබ පෙරට වඩා නිරෝගී වීම සඳහා එහි රතු සහ කොළ පාඨාංක අගයන් පෙරට වඩා අඩු විය යුතුය. කාලය සහ පළපුරුද්ද  සමඟ මෙය ඉතා ඉක්මණින් (විනාඩි කිහිපයකින්) සහ කාර්යක්ෂමව සිදු කිරීමට ඔබට හැකිවනු ඇත. එනිසා  මුල් මාස කිහිපයේ මෙය අමාරු සහ කරදරකාරී දෙයක් ලෙස දැනුනත් අත්හැර දමන්න එපා. එසේ දැනීම ස්වාභාවිකයි. 

3)    දැන් ඔබගේ පවුලේ වෛද්‍යවරයා හමුවී ඔබ විසින් ඔබගේ ශරීරය සහ මනස තුළ      හඳුනාගත් රෝග ලක්ෂණ සහ අවධානම් තත්ත්ව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. එවිට ඔබගේ පවුලේ වෛද්‍යවරයා එම කරුණු ද, ඇතුළත් කොට අංග සම්පූර්ණව ඔබගේ මාසික සෞඛ්‍ය තොරතුරු සාරාංශය (health information monthly summary) සකසනු ඇත. ඒ සඳහා අප සපයා ඇති පෝරමය භාවිතා කරන්න. ඔබගේ පවුලේ වෛද්‍යවරයා චිර - ජීව GOLD MEMBER කෙනෙක් නම් ඔබගේ එම සෞඛ්‍ය තොරතුරු සහ වෙනත් සෞඛ්‍ය වාර්තා ඔබගේ අන්තර්ජාල පිටුවට upload කිරිම සඳහා ඔහු/ඇය උදව් කරාවි.  එසේම ඔහු/ඇය ඔබගේ සෞඛ්‍ය කැලැන්ඩරය සෑදීමට සහ upload කිරීමට උදව් කරාවි. කරුණාකර ඔහුගේ  ඇයගේ මෙම මිල කළ නොහැකි සේවාව වෙනුවෙන් අදාළ වෘත්තිය  ගාස්තුව ඔහු /ඇය  වෙත ගෙවන්න.

මාසික සෞඛ්‍ය තොරතුරු සාරාංශය (Health Information monthly summary) පිරවියයුතු ආකාරය අවබෝධ කර ගැනීමට පහසු වනු පිණිස ආදර්ශයක් ලෙස පිරවූ සාම්පලයක්  ඒ සමඟ අමුණා ඇත. වෛද්‍යවරයා ඊට අනුගාමීව අදාළ තොරතුරු සටහන් කරනු ඇත. එහි ඇති තොරතුරු සනාථ කිරීම සඳහා වැදගත් වන පැරණි වෛද්‍ය වාර්ථා වලින් වඩාත්ම වැදගත් වාර්ථා අමුණන්න. ඔබ රැගෙන යන අමතර කරුණු ඊට මහත් උදව්වක් වනු ඇත. එමනිසා පසුගිය මාසය ඇතුළත ඔබ මොනයම් හෝ රෝගයකට ප්‍රතිකාර ලබා ගත්තේ නම් එම අවස්ථාවේ දී ඔබගේ වෛද්‍යවරයා හෝ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා ඔබ වෙත ලබාදුන් නිර්දේශයන් සහිත සටහන් ද ඔබගේ පවුලේ වෛද්‍යවරයාට ඉදිරිපත් කරන්න.

4)   මෙසේ සැකසූ මාසික වාර්ථා කල්ගත වීමකින් තොරව ඔබගේ අන්තර්ජාල පිටුවේ සටහන් වුවහොත් පමණක් චිර ජීව සමාජිකත්වයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබාගත හැකිවනු ඇත. එනිසා නියමිත දිනට එම තොරතුරු upload කිරීමට හෝ පිටපතක් අප වෙත එවීමට සැමවිට උනන්දු වන්න අමතර වෛද්‍ය වාර්ථා ඔබගේ අදාළ අන්තර්ජාල පිටුවේ නිසි පරිදි upload කිරීම සඳහා ද අපගේ gold member වෛද්‍යවරුන් හෝ ඔබගේ පවුලේ වෛද්‍යවරයා ඔබට උපදෙස් ලබාදෙනු ඇත.

 

 
   

 

 

                   දැන් අපි පියවර-2 වෙත පිවිසෙමු

සෞඛ්‍ය කැලැන්ඩරය සැකසීම(HEALTH  CALENDAR)

 

        මෙහිදී සිදු කරනුයේ තමාගේ ඉදිරි සෞඛ්‍ය සේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා වෛද්‍ය නිර්දේශයන් සහ තමාගේ පෞද්ගලික හෝ වෘත්තීය ජීවිතයේ වැඩකටයුතු සමඟ ගැලපෙන පරිදි දළ සැලැස්මක් සකස් කිරීම පුරුද්දක් කරගන්න. මුලදි ඔබට මෙය ‘‘මහ කරදරයක්” ලෙස දැනුනත් මාස 2-3 ක් අමාරුවෙන් හෝ සිදුකරන විට ඔබ එයට හුරු වනු ඇත. එවිට එය ඔබට විනාඩි කිහිපයකින් සිදු කළ හැකි පමණින් පුරවා එවීම ප්‍රමාණවත්. එහි අඩුපාඩු ඉදිරියේ දී නිවැරදි කර ගැනීමට අප විසින් ඔබව නිරන්තරයෙන් දැනුවත් කරනු ඇත.  

ආදර්ශයක් ලෙස පුරවන ලද සෞඛ්‍ය කැලැන්ඩරයක සාම්පලයක් පහතින් දක්වා ඇත. එය ආදර්ශ කොට ගෙන ඔබගේ සෞඛ්‍ය කැලැන්ඩරය පුරවන්න.

                                                  

28

06

2017

               අප වෙත එවූ දිනය 

වර්ෂය    2017              මාසය   ජූලි  සාමාජික අංකය  CJA-xx23

රුධිර පීඩනය මැනීම

රුධිර නිරාහාර සීනි පරීක්ෂාව

නැත

 විශේෂඥ හෘද රෝග වෛද්‍ය හමුව

ECG පරීක්ෂාව

පිට ගැස්ම එන්නත තුන්වන වාරය

නැත

නැත

දියවැඩියා සායනය සහ වකුගඩු පරීක්ෂාව

 

 

 

මාසික සෞඛ්‍ය කැලැන්ඩරය (Monthly Health Calendar) සහ මාසික සෞඛ්‍යතොරතුරු සාරාංශය  (Health In‍formation Monthly Summary ) අප වෙතමාසිකව එවිය හැකි ක්‍රම.

 

1)    ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය වෙත පැමිණ භාරදීම.

2)    ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය වෙත ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවීම.

3)    නිසි ලෙස පිරවූ මෙම පත්‍රිකාවල ස්කෑන් කර හෝ photo එකක් ලෙස ලබාගත්a image එකක් JPG-file එකක් ලෙස අපගේ ඊමේල් ලිපිනයට එවීම.

4)    එසේ පිළියෙළ කළ JPG- Image එක සාමාජිකයාගේපෞද්ගලික වෙබ් පිටුවෙහි අදාළ උප පිටුවට (sub page) වෙත photo එකක් ලෙස upload කර තැබීම- හැකි පමණින් මෙම ක්‍රමයට පුරුදු වන්න.ඔබගේ වෙබ් පිටුව හරහා ඔබට ලබාගත හැකි අනෙකුත් ආකර්ශනීය සහ වටිනා සේවාවන් අත් විඳීම සඳහා වෙබ් පිටුව වෙත log වෙන්න'

 

               දැන් අපි පියවර- 3 වෙත පිවිසෙමු

සාමාජික ගාස්තු සහ සේවා ගාස්තු බිල්පත් ගෙවීමට පහසු ක්‍රම

 

1)    කාර්යාලයට පැමිණ ගෙවීම.

2)    අපගේ බැංකු ගිණුමකට තැන්පත් කිරීම.

 • බැංකු රිසිට් පතෙහි ඔබගේ සාමාජික අංකය සඳහන් කොට එහි පිටපතක් අප වෙත පහත සඳහන් එක් ක්‍රමයකින් එවන්න.
  • ලියාපදිංචි තැපෑලෙන්
   • බැංකු රිසිට්පතෙහි image එකක් අපගේ ඊමේල් ලිපිනයට එවීම chirajeewa@gmail.com
   • බැංකු රිසිට්පතෙහි image එකක්^ JPG- photo file  tlla ලෙස සාමාජික වෙබ් පිටුවෙහි              upload තර තැබීම හැකි පමණින් මෙම ක්‍රමයට පුරුදු වන්න.
   
     

   

 

අපගේ බැංකු ගිණූම් විස්තර:

 

සාමාජික ගාස්තු ගෙවීම මාස 2 කට වඩා පැහැර හැරීම ඔබගේ සාමාජිකත්වය ස්වයංක්‍රීයයව සහ තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට හේතු විය හැකිය.

A SAMPLE DULY FILLED HEALTH INFORMATION MONTHLY SUMMARY.

A SAMPLE DULY FILLED HEALTH INFORMATION MONTHLY SUMMARY.

🎁 ALL RIGHTS RESERVED WITH CJMS™ 🎁

【CJMS™-©-2017】